Msze Święte

Msze św. w niedziele i święta:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00
W okresie wakacyjnym:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00

Msze św. w dzień powszedni:
godz. 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)
w okresie wakacyjnym: godz. 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)

Gościmy uchodźców w Pułtusku - informacje p. dr. Roberta Dynaka

Pułtusk. Dnia 09.03.2022. O rozmowę poprosiłem p. dra Roberta Dynaka (Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pułtusku) odpowiedzialnego za funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz koordynację powiatowego systemu bezpieczeństwa, służb, inspekcji i straży z ramienia Starosty Pułtuskiego.

 1. Kiedy do naszego miasta przybyli pierwsi uchodźcy z Ukrainy?

Trudno dokładnie określić, kiedy pierwsi uchodźcy przybyli na teren naszego powiatu z uwagi na fakt, że część z nich została sprowadzona na zaproszenie osób prywatnych oraz ukraińskich pracowników, zatrudnionych w zakładach funkcjonujących w naszym powiecie. Pierwsza duża grupa uchodźców przybyła do powiatu pułtuskiego 2 marca 2022 r. ok. godz. 4.00. Była to grupa 73 osób, po którą udały się dwa autokary do Przemyśla w ramach pomocy, która była koordynowana przez Starostę Pułtuskiego i Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Następna grupa została zorganizowana przez Burmistrza Pułtuska we współdziałaniu z Domem Polonii w Pułtusku.

 1. Kto w naszym mieście odpowiada za przyjęcie, zakwaterowanie uchodźców?

W związku z sytuacją kryzysową spowodowaną napływem uchodźców, która wymusza konieczność działań interdyscyplinarnych wielu podmiotów, uruchomiono powiatowy plan zarządzania kryzysowego. Wojewoda Mazowiecki na podstawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wydał organom wykonawczym samorządu polecenie wyznaczenia i przygotowania obiektów na przyjęcie ludności. Jest to zadanie nie tylko dla Starosty, ale również dla wszystkich organów gmin, służb, inspekcji i straży na terenie powiatu pułtuskiego. W związku z tym kierowane przeze mnie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego na polecenie Starosty nawiązało kontakt z administratorami obiektów, którzy mieli możliwości i wyrazili chęć na przyjęcie uchodźców. Są to obiekty, które posiadają już pewną infrastrukturę umożliwiającą przyjęcie uchodźców w godnych warunkach bytowych. Mimo początkowych trudności, na podstawie ustaleń z administratorami obiektów, udało się wygospodarować 129 miejsc dla uchodźców. Obecnie przesłano do Wojewody Mazowieckiego projekt porozumienia ze Starostą Pułtuskim na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Niestety do chwili obecnej nie wpłynęły żadne środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów przyjęcia uchodźców wojennych przez powiat. Jest to sytuacja kryzysowa dla organów powiatu i gmin, ponieważ są one zobowiązane do wykonania polecenia Wojewody, który jest przedstawicielem administracji rządowej w województwie. Pragę podkreślić, że przyjmowanie uchodźców wojennych nie jest zadaniem własnym samorządów terytorialnych, lecz rządowym. Wobec powyższego, skoro Wojewoda polecił przyjęcie uchodźców, to powinien za to zapłacić, ponieważ wydał takie polecenie w trybie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. W związku z kryzysem uchodźczym na mój wniosek Zarząd Powiatu uruchomił rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80 000 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie sytuacji kryzysowej, spowodowanej masowym napływem uchodźców do naszego powiatu. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb, ponieważ uchodźcy wojenni z Ukrainy nie będą tu przebywać przez kilka dni, ale może przez miesiące a nawet lata. To oczywiście zależy od sytuacji kryzysowej spowodowanej haniebną agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która bezpośrednio graniczy z Polską. Dlatego niezbędna jest pomoc nie tylko ze strony samorządu terytorialnego, ale również wsparcie od podmiotów gospodarczych, zakładów, instytucji, organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń i w miarę możliwości od każdego mieszkańca naszej wspólnoty samorządowej. Jest propozycja, aby organy zarządzania kryzysowego gmin na bazie wybranych Ochotniczych Straży Pożarnych zakładały konta do finansowania wsparcia pobytu uchodźców przebywających na administrowanym terenie.

 1. Jeżeli są dwa ośrodki samorządowe zobligowane do pomocy przybyłym do nas Ukraińcom, to czy ktoś koordynuje te działania?

Zgodnie z poleceniem Wojewody do przyjęcia uchodźców nie jest zobowiązany jedynie Starosta i Burmistrz Pułtuska, ale wszystkie organy wykonawcze gminy na terenie powiatu pułtuskiego. Należy pamiętać, że powiat wykonuje zadania ponadgminne, a gmina na zasadach decentralizacji zadania podstawowe w zakresie niesienia pomocy społecznej i charytatywnej na administrowanym terenie, w tym organizowania pomocy dla uchodźców wojennych. Należy pamiętać, że kryzys uchodźczy stanowi sytuację kryzysową w skali państwa, województwa, powiatu, gminy w związku z tym na poszczególnych szczeblach podziału terytorialnego kraju za koordynację działań odpowiadają właściwe organy zarządzania kryzysowego, tj. odpowiednio Rada Ministrów, Wojewoda, Starosta, Burmistrz, Wójt, które swoje działania wykonują przy pomocy podległych im zespołów zarządzania kryzysowego, z podziałem na stałe i czasowe grupy robocze. W naszym powiecie pod przewodnictwem Starosty funkcjonuje powiatowy sztab kryzysowy, w którego skład wchodzą kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz grupy operacyjne: ds. pomocy społecznej i wolontariatu, którą kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zabezpieczenia logistycznego, opieki zdrowotnej oraz węzeł łączności, zapewniający całodobowy przepływ informacji na potrzeby bezpieczeństwa i osiągania gotowości obronnych, tj. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK). W zakresie przyjęcia uchodźców wojennych PCZK jest zobowiązane do pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych i przekazywania informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ilości wolnych miejsc dla uchodźców zorganizowanych przez samorządy. Niestety nie wszystkie powiaty i gminy aktywnie angażują się w proces przyjęcia uchodźców.

4. Ilu uchodźców znalazło schronienie w naszym powiecie?

Szacuje się, że do powiatu pułtuskiego przybyło ok. 600 uchodźców. Jest to liczba trudna do ustalenia, ponieważ uchodźcy z Ukrainy często przyjeżdżają samodzielnie na zaproszenia pracujących w naszym powiecie członków rodzin oraz są przywożeni do swoich domów i goszczeni przez mieszkańców naszego powiatu. Ponadto jest duża rotacja uchodźców, którzy często przebywają na naszym terenie kilka dni, a następnie wyjeżdżają do dużych aglomeracji miejskich, czy też zagranicę. Precyzyjne dane mogą dotyczyć jedynie uchodźców zakwaterowanych w punktach zorganizowanych przez Starostę, Burmistrza Pułtuska oraz Wójta Gminy Świercze i Winnica. Pozostałe gminy nie zorganizowały punktów przyjęcia uchodźców. Wg danych PCZK na dzień 9 marca br. na terenie powiatu znajduję się: ok. 300 uchodźców w ośrodkach zorganizowanych przez Starostę i Burmistrza Pułtuska, ok. 250 uchodźców u osób prywatnych w gminach: Pułtusk (184), Świercze (8), Gzy (23), Zatory (18).

 1. Czy Pan ma wiedzę ilu jest wśród nich mężczyzn, kobiet, dzieci?

Mogę powiedzieć, że na terenie naszego powiatu w zdecydowaną większości stanowią kobiety i dzieci, ponieważ mężczyźni do lat 60 mają zakaz opuszczania Ukrainy z uwagi na powszechny obowiązek obrony. Szczegółowe informacje w tym zakresie posiada nasz koordynator pomocy społecznej, tj. pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, która na bieżąco monitoruje sytuację dot. napływu uchodźców we współdziałaniu z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej.

 1. Czy nasz powiat jest przygotowany na przyjęcie większej ilości uchodźców?

Nie jest sztuką zadeklarować i przyjąć setki uchodźców na swój teren. Ważne jest odpowiedzialne przyjmowanie takiej liczby uchodźców, która umożliwi godne warunki ich pobytu na ziemi pułtuskiej. Ze Starostą i organami zarządzania kryzysowego gmin pracujemy nad zwiększeniem możliwości przyjęcia uchodźców wojennych, ale do tego celu niezbędne są szczegółowe regulacje prawne, przyjęte przez ustawodawcę. Niestety nie są one jeszcze wprowadzone przez Parlament, a bez tego nie da się właściwie zorganizować przyjęcia uchodźców wojennych. Liczymy na to, że Wojewoda wywiąże się ze swojej obietnicy i przekaże zadeklarowane środki finansowe na realizację polecenia, które wydał samorząd w zakresie wykonania zleconych zadań rządowych, dotyczących przyjęcia i zabezpieczenia pobytu uchodźców wojennych na ich terenie. Dążąc do realizacji tego obligatoryjnego zadania, wystąpiliśmy do Premiera Rządu o uruchomienie zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na wsparcie procesu przygotowania ośrodków dla uchodźców. Otrzymaliśmy pozytywną decyzję na dostarczenie ograniczonej pomocy logistycznej w postaci łóżek polowych. W najbliższych dniach powinniśmy je otrzymać. Nadal brak jest koców, pościeli, które zamierzamy pozyskać z różnych źródeł, w tym z powiatowego magazynu obrony cywilnej. W dniu 10 marca br Starosta zwołał odprawę Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem organów zarządzania kryzysowego gmin - celem analizy potrzeb, realnych możliwości i wypracowania decyzji do przyjęcia i zabezpieczenia pobytu uchodźców. Podczas odprawy przyjęto wnioski do dalszych działań oraz partycypowania w kosztach zabezpieczenia uchodźców.

 1. Jaka jest materialna pomoc Państwa Polskiego dla uchodźców i tych którzy ich przyjmują?

Odp.: Jak już wspomniałem ustawodawca jeszcze nie wprowadził szczegółowych przepisów prawa regulujących proces przyjęcia uchodźców wojennych oraz udzielania wsparcia finansowego na ten cel dla organów administracji publicznej, podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, które przejęły uchodźców pod swój dach. Może sprawa ta ureguluje się, jak otrzymamy pomoc unijną i zostaną wprowadzone konkretne przepisy prawa.

 1. W jaki sposób mieszkańcy naszych parafii mogą włączać się w zbiórki i co jest najbardziej potrzebne?

Odp.: Na terenie powiatu pułtuskiego organizowane są zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców i walczącej Ukrainy. Na stronie internetowej Starostwa, Urzędów Gmin zamieszczone są apele dot. organizacji i zakresu udzielenia pomocy dla uchodźców przebywających na terenie powiatu. Istnieje też rządowa strona internetowa pomagamukrainie.gov.pl. Ważne jest, aby nie przynosić starych ubrań i żywności o krótkim terminie ważności. Transporty pomocy do Ukrainy powinny być organizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami określonymi na stronach rządowych oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. 987. Potrzebne będzie też wsparcie finansowe na pokrycie kosztów pobytu uchodźców w ośrodkach organizowanych przez powiat i gminy. Szczegółowych informacji na temat zbiórek organizowanych w naszym powiecie oraz rzeczy potrzebnych do przekazania udzielają ich organizatorzy:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Koordynator pomocy społecznej i wolontariatu dla uchodźców na terenie powiatu pułtuskiego – kontakt 23 692 54 83
Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku – kontakt 23 692 01 71
Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku – kontakt 23 692 22 42
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku – kontakt 23 692 52 01
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pułtusku – kontakt 23 692 55 91

 

Gmina Pułtusk
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku – kontakt 500 314 279; 663 491 353
Zespół Szkół nr 2 w Pułtusku z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku – kontakt 23 692 0201

 

Gmina Obryte
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrytem (miejsce zbiórki – Wiejski Domu Kultury w Obrytem)  – kontakt 29 741 10 36 wew. 50

 

Gmina Zatory
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zatorach (miejsca zbiórek – OSP Zatory, ul. Strażacka 16; OSP Drwały, Drwały 36; OSP Pniewo, ul. Strażacka 1) – kontakt 29 741 03 60
Zespół Placówek Oświatowych w Zatorach – kontakt 29 741 03 10
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pniewie – kontakt 29 742 28 82

 

Gmina Winnica
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Winnicy – kontakt 23 691 40 21
OSP Winnica – kontakt 503 137 117
Samorządowe Przedszkole w Winnicy – kontakt 23 691 40 82
Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędostowie – kontakt 23 691 42 13
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Golądkowie (miejsce Internat) – kontakt 23 691 40 73

 

Gmina Świercze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach – kontakt 23 691 60 62
Szkoła Podstawowa w Strzegocinie – kontakt 23 692 66 54
Szkoła Podstawowa w Świerczach – kontakt 23 691 60 06
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Świerczewianka” (miejsce zbiórki Klub Seniora+ ) – kontakt  23 691 60 62

 

Gmina Pokrzywnica
Gminny Ośrodek Opieki Społecznej (miejsce zbiórki – Remiza OSP Pokrzywnica) – kontakt 23 691 87 94, 23 691 87 21

 

Gmina Gzy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gzach – kontakt 23 691 31 91

Walczący Ukraińcy potrzebują następujących materiałów medycznych:

 • bandaże,
 • opaski uciskowe,
 • zestawy pierwszej pomocy,
 • koce termiczne,
 • opatrunki hydrożelowe,
 • kompresy,
 • panthenol, na oparzenia,
 • nowe łóżka polowe,
 • nowe materace, koce i śpiwory, poduszki
 • środki czystości i higieny osobistej,
 • artykuły dla dzieci i niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, pampersy, środki pielęgnacyjne, ubrania, słodycze wysokokaloryczne),
 • żywność w trwałych opakowaniach o długim okresie przydatności do spożycia.
 • latarki i baterie.

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-so. 10.00-12.00 i 16.00 - 18.00